Slik jobber hjernen når vi leser

Har du noen gang lurt på hvorfor det er forskjell på hvor raskt ulike barn, f eks. søsken, lærer seg å lese? Svaret kan ligge i utviklingen av arbeidsminnet, der noen barn er tidligere ute enn andre. Dette er helt naturlig, og de fleste barn får et ferdig utviklet arbeidsminne innen 12 års alder.  Noen ganger er det lurt å hjelpe den naturlige utviklingen i hjernen gjennom kognitiv trening. Dette kan være til god hjelp for at barnet mestrer læring så tidlig som mulig.

De første stegene mot lesing tar barnet ofte i barnehagen i 4-5 års alderen. Man blir kjent med rim og rytme og man introduseres for bokstaver og hvordan navnet deres ser ut. Likevel må barnets hjerne og arbeidsminne ha nådd en utvikling hvor det er «leseklar» for å knekke lesekoden og få fart på lesingen.

Det må utvikles en phonemisk bevissthet, som betyr at man forstå at det er en sammenheng mellom bokstavens utseende og lyd. I denne utviklingen kan man hjelpe hjernen til å bli leseklar ved å trene på å se mønster og huske koblinger mellom bokstavlyd og bokstavens utseende. Denne koblingen har vi knyttet til arbeidsminnetrening i vårt spill Dragon Minders.  

Hjernen jobber mye når barnet skal lære å lese. Det er arbeidsminnet som gjør det mulig for barn å utføre alle de nødvendige prosessene i lesing. Arbeidsminnet gjør det mulig å midlertidig lagre informasjon, samtidig som denne informasjonen bearbeides.

Før arbeidsminnet er tilstrekkelig utviklet må hjernen velge mellom å dekode ord eller å huske meningen. Hjernen kan gjøre det ene eller det andre, men ikke begge.

Utviklingen av arbeidsminnet starter normalt i 6 årsalderen og kapasiteten øker med alderen. Her kan man hjelpe til med å trene på å huske flere og flere bokstavlyder. Denne treningen bør man gjøre selv om man kan bokstavlydene fra før.

Dragon Minders er mer enn et lesespill. For at barn skal mestre læring så tidlig som mulig, er oppgavene i spillet lagt slik at arbeidsminnet trenes direkte. Samtidig er leseoppgavene bygget opp rundt pensum i norsk skole, og her samarbeider vi tett med lærere og pedagoger. Flere skoler har allerede tatt spillet i bruk i undervisning.

Dragon Minders er et morsomt spill som både trener hjernen og leseforståelsen, og finnes i App Store og Google Play. Vi håper det kan bidra til at akkurat ditt barn får den beste starten på lesetreningen.

Du kan laste ned spillet her


Lesing er mer enn bare å knekke lesekoden

Å knekke lesekoden er en aldri så liten begivenhet for både foreldre og barn. De fleste barn lærer å lese i første eller andre klasse. Likevel kan barnet streve med å lese etter at lesekoden er knekt.

Som foreldre er det viktig at vi forstår at leseferdigheter ikke bare handler om å knekke koden eller avkode ord til lyder. Dette er bare begynnelsen på leseprosessen. Det er like viktig med andre språkferdigheter, som å forstå hva ord betyr, hvordan de er bygd opp og hvordan ord kan settes sammen til setninger.

Ett ark med tekst består av avsnitt, som består av setninger, som består av ord, som består av stavelser, som består av ordlyder. (lærer i Tromsø)

Å være bevisst på at leseferdigheter har mange komponenter, og viten om at øvelse gjør mester, spesielt for de som strever, er veldig viktig. Her bør man satse så tidlig som mulig.

Alt handler om å se mønster – og når mønstre blir kjent, blir ikke et nytt ord like nytt. (Brinchmann, Universitet i Oslo)

Etter at lesekoden er knekt må vi jobbe videre for å oppnå leseforståelse og senere få god lesehastighet. Det er mange tips for å komme dit. Høyfrekvente ord er for eksempel noe man kan øve inn så tidlig som mulig etter at lesekoden er knekt. Høyfrekvente ord betyr ord som brukes ofte i det norske språket. Høyfrekvente ord er blant annet “seg, deg, meg, for, og, siden”. Faktisk er det slik at 11 ord dekker 20% av alle trykte ord.

Dragon Minders er utviklet med bakgrunn i denne forskningen og kunnskapen. I vår vil spillet utvikles videre i tett samarbeid med lærere og pedagoger. Målet er at alle barn skal ha en støtte i lesetreningen som bidrar til mestring og leseglede. Vi jobber for at Dragon Minders skal være akkurat så gøy som ditt barn ønsker at leksen skal være for å gjøre den.

Hvorfor ikke prøve spillet hjemme? Resultatet kan både vises i leseferdigheter, og i motivasjon for lesing.  

Lykke til!

Her kan du laste ned

Lyst til å lese mer? Se denne artikkelen:

https://utdanningsforskning.no/artikler/-grip-inn-tidlig-og-intensivt-nar-barnet-strever-med-lesing/


IMG_1065.png

Tidlig innsats lønner seg

Det er ingen hemmelighet at det er best for barna å mestre lesing så tidlig som mulig. Nå er det kommet ny forskning som sier noe om effekten av tidlig innsats, og resultatene er overraskende. Denne studien publisert av Utdanningsforskning.no bekrefter viktigheten av tidlig innsats nok en gang.

Elever med lesevansker som får hjelp i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene, også på sikt, enn elever som får hjelp i tredje klasse. Det viser en kanadisk studie av rundt 200 elever med svært svake leseferdigheter” Les mer på Utdanningsforskning.no

De konkrete tiltakene i studien var blant annet fonemisk bevissthet ( bokstav og ordlyd), hvor godt barnet kjenner til bokstavlydene, ordlesingsstrategier, leseflyt og leseforståelsesstrategier. Dette kan i praksis være å kjenne igjen første delen av et ord, se ordet som et bilde, lese hele setninger og forstå de, uten nødvendigvis å kunne alle ordene.

For å komme dit er det mange tips til trening. En av de er å leke med ord gjennom rim og regler, og dette er det lurt å gjøre hjemme fra tidlig alder av. I tillegg til å trene på leseflyt, bygger ofte dette motivasjon og mestring, fordi barna synes dette er gøy.

I vår vil spillet Dragon Minders utvikles videre basert blant annet på denne kunnskapen. For tiden sitter lærere og pedagoger fra skoler og barnehager sammen for å sikre at innholdet bidrar i enda større grad til leseforståelse og mestring. Den viktige treningen av arbeidsminnet er en selvfølgelig del av de nye oppgavene. Den nye utgaven av spillet blir tilgjengelig til høsten, og vi oppdaterer selvfølgelig dere underveis.

Tilslutt et konkret tips: Hvorfor ikke han en konkurranse med barna? Finn så mange ord som du klarer som rimer på “katt”(hatt, ratt, matt etc), “mil”(sil, fil etc) og “meg” (deg, seg, jeg etc)

Lyst til å prøve spillet? Det kan lastes ned her

Fordel med digitale verktøy i lese-og skriveopplæringen? Ja absolutt!

Å gi en god start er en av de viktigste oppgavene vi lærerne har når tusenvis av forventningsfulle barn møter opp første skoledag. Den gode starten må følges opp, slik at mestring og læringsglede følger barna langt opp i tenårene og i de utdanningsvalg de tar. For at jeg som lektor skal gjøre denne jobben best mulig, er jeg opptatt av hvordan jeg kan gjøre undervisningen enda bedre – for flere. Derfor synes jeg denne publikasjonen fra IKT i utdanningen er spennende lesing. Den samler erfaringer fra skoler over hele landet, der det er blitt brukt nettbrett eller pc i grunnleggende lese- og skriveopplæring.    Jeg oppsummerer kort noen av hovedpunktene og fordelene:

1.       Lære å lese raskere og tidligere

Ved bruk av digitale verktøy opplevde de at flere av elevene leser raskere, tidligere og med en bedre forståelse enn hva de gjorde ved mer tradisjonell lese- og skriveopplæring og tidlig bokstavforming for hånd. I tillegg oppleves andre effekter ved bruk av digitale verktøy, slik som økt digital kompetanse og bedre muntlige ferdigheter hos elevene.

2.       Økt motivasjon og mestringsfølelse

Elevene motiveres mer ved bruk av nettbrett og pc bruk i undervisningen. Elevene opplever en høyere grad av mestring, de får i større grad direkte tilbakemeldinger uten at disse eksponeres for klassen, samt at øvelsene er morsommere å gjennomføre.

3.       Økt samarbeid og mer refleksjon

Elevene samarbeider og reflekterer sammen underveis i arbeidsprosessen i større grad enn ved tradisjonell undervisning. I tillegg til å samarbeide mer, opplever flere av lærerne at elevene også jobber mer selvstendig med bruk av hodetelefoner og interaktive apper.

4.       Bedre tilpasset opplæring og differensiert undervisning

Digitale verktøy gjør det mulig å differensiere undervisningsopplegget i samme klasse, uten å ta enkelte elever ut av klasserommet. Dette bidrar også til et mer inkluderende klassemiljø, blant annet fordi alle elvene får tilhørighet i sin klasse, og kommunikasjonen en-til-en bidrar til å redusere negativ stigmatisering av medelever. Det viktige er at alle elevene kan gjøre noe de er stolte av.

 Lektorhjertet mitt fryder seg over at så mange skoler velger å bruke digitale verktøy i lese- og skriveundervisningen, og jeg er stolt over å ha vært med å utvikle et godt verktøy for å knekke lesekoden og dermed raskere oppnå god leseforståelse gjennom appen Dragon Minders. Forhåpentligvis ser vi bare begynnelsen på utviklingen av pedagogiske digitale verktøy som gir bedre læreutbytte og mer mestring for flere. Fordelene er som nevnt over mange – og det er også noe vi har erfart når vi har testet spillet i undervisning ved flere skoler. I tillegg er spillet enkelt å inkludere i undervisningen. Det krever lite ressurser, og elevene er erfaringsmessig svært motiverte for å spille. Med andre ord en morsom måte å øve på bokstaver og ord. 

Dragon Minders er tilgjengelig i AppStore og Play Store, slik at også alle foreldre med nettbrett eller smarttelefon enkelt får tilgang til dette hjemme. Det kan være en stor fordel, både i ferier der kunnskapen skal holdes ved like, i leksesituasjonen hjemme der det er lettere å motivere til denne type lekse, og som meningsfull underholdning i tilmålt app-tid.

 God lesehøst!

 Carita Rørtveit, lektor

Gjesteblogg fra en lektor: Bruk tid på bokstavlydene

Desto fortere bokstavlydene læres, desto lenger tid har eleven på første trinn til å repetere og lese med alle lydene.  Selv om elevene ikke trenger å kunne lese eller skrive når de begynner på skolen, så er det en enorm fordel å kjenne til lydene.

Kunnskap trenger ofte modning, og hvis elevene har litt kjennskap til bokstavlydene før skolestart, eller tidlig i starten av skoleåret, så er det lettere å lære, og å huske, bokstavlydene når de innføres på skolen. Spesielt de elevene som sliter med lesing hadde hatt en fordel å kjent til lydene før de skulle lære å lese.

Tren på bokstavlyder

Foreldre trenger ikke å drive leseopplæring til barna, men om de snakker om bokstavlydene, eller presenterer dem på en eller annen måte, gjerne gjennom spill, så er bokstavlydene ikke helt ukjent når elevene kommer på skolen og skal lære dem. Dersom elevene har vært borti bokstavlydene før de skal lære dem på skolen, så kan elevene bruke energien på å sette sammen ulike lyder og lære å lese med dem, i stedet for å bruke all energi på å huske hva lydene heter.

Dragon Minders gir bokstavtrening

Det som er så fint med spillet Dragon Minders er at de både får kjennskap til bokstavlydene, men også trener opp arbeidsminnet. Arbeidsminnet er du avhengig av å trene opp for å klare å huske flere bokstavlyder i lesingen. Min erfaring med elever som sliter med lesing, er at de ikke husker bokstavlydene. De bruker masse energi på å huske hva bokstavene heter, og klarer derfor ikke å huske flere bokstaver i et ord.

En gjesteblogg fra Ida Myrvang, lektor

 

Det som er så fint med ”Dragon Minders” er at de både får kjennskap til bokstavlydene, men også trener opp arbeidsminnet.
— Ida, lektor Tromsø

Torje (6 år) lærte å lese på 3 måneder

Torje er 6 år og skal begynne på skolen til høsten. Til jul fikk han Dragon Minders på nettbrettet sitt, fordi foreldrene tenkte at dette er et spill som både underholder og lærer. Til påske kunne Torje lese. Nå spiller både Torje og søsteren Eirin på 9 år Dragon Minders jevnlig, “fordi det er så gøy”, Eirin 9 år.

Vi besøkte familien hjemme for å høre deres erfaringer med bruk av spill som leksehjelp og læremiddel hjemme. Dette er et spill med mening, sier Line, mor til Torje og Eirin. De får lov å spille dette spillet utenom avtalt iPad tid, og som dere ser, så spiller de helt uten at vi blander oss inn. Det har vært nyttig for oss, og storesøster har tatt en naturlig rolle i å lære sin yngre bror bokstaver, bokstavlyder og småord gjennom å spille sammen. Hun liker fortsatt å spille Dragon Minders, selv om hun leser og husker bra.

Jeg elsker Dragon Minders! konstaterer Eirin på 9 år. Det er rågøy. Jeg liker alt. Jeg liker spesielt godt alle bokstavene. Og spillet med fuglene og bokstavene. Og trærne. Det vanskeligste er minispillet med de engelske fargene, men jeg liker det også, svarer hun når vi spør hva som er det morsomste minispillet. Det er spesielt gøy å mate dragen. Her må Line skyte inn; vi måtte laste ned spillet på nytt for å klekke nye egg, fordi dragen vokser så raskt. Dragen vokser når den blir matet, og belønningen for gjennomført spill er mat til dragen. Derfor vokser dragen raskt ved jevnlig spill.

Det er inspirerende å se et underholdende spill som barna elsker, og som vi vet lærer de noe nyttig, sier Line. Vi har direkte erfaring med at vår yngste sønn lærte å lese på bare 3 måneder, blant annet med å spille Dragon Minders regelmessig. I begynnelsen viste vår datter på 9 år han spillet, men snart var han oppslukt og spilte det på egen hånd.

Vi kan absolutt anbefale å bruke Dragon Minders som et spill med mening, det gir både mestringsfølelse og lærer barna nyttige ferdigheter, avslutter Line.

Vi er takknemlige for at familien ville dele historien med oss, det er dette som er vår største inspirasjon. Vi ønsker Torje lykke til med første skoledag.

Dragon Minders finnes både for iOS og Android. last ned her

De viktige bokstavlydene

Nå er det mange spente og nysgjerrige barn som skal starte på skolen, og denne store begivenheten ønsker vi skal bli en opplevelse full av mestring og læreglede. Carita, som er utdannet lektor, gir noen enkle tips til foreldre der ute.

La barna lære bokstavlydene så raskt som mulig, er hennes oppfordring. Det vil hjelpe de til å knekke lesekoden raskere. Lesing er viktig å mestre, fordi du møter på lesing i alle fag, fortsetter hun. For å lære bokstavlydene, er det viktig med mengdetrening.

Det er mange meninger om lekser, og for mange virker dette overveldende i en ellers travel hverdag. Et tips er å la barnet få spille Dragon Minders som en del av leksene, for her lærer de bokstavlyder, store og små bokstaver, og små ord. Med andre ord en flott start på det å lære og lese. Og det beste av alt - dette er ikke en lekse du må krangle deg til, men noe som barna spiller på eget initiativ. Dermed blir leksen lystbetont. Selv når barnet har lært å lese, er det nyttig å spille Dragon Minders, fordi det trener hjernens evne til å lære. Dragon Minders er et spill med mening, og som gir glede og læring samtidig.

Ha en læringsrik  høst!

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

 

Helle og Carita

Nordea Gründerjakten

I desember besøkte Mia og Unni Silicon Valley, og fikk flere dager med inspirasjon og tid til å reflektere rundt alle mulighetene fremover. Hvis man bare hadde hatt mer tid og ressurser, kunne man ha kommet så langt på kort tid. Samtidig lyste Nordea ut sin konkurranse, Gründerjakten. Og nå er vi i finalen! 

Søknaden var en video til Nordea, der vi fortalte hvorfor akkurat vi skulle bli Nordeagründer. Av 177 deltakere gikk 20 gode kandidater videre til en intervjurunde. Nå er 20 finalister blitt til 10, og vinneren kåres torsdag 25. januar. Vinneren av Gründerjakten får lønn i et helt år, veiledning underveis og skal dele sin reise og erfaringer slik at andre kan bli inspirert og lære. Dragon Minders er eneste bidrag fra Nord-Norge.  

Stor inspirasjon

Det er veldig inspirerende å være en av finalistene. Det viser at det er flere som har tro på oss og produktet vårt. Det er også med på å føre oss nærmere ønsket om å få tid og ressurser til å videreutvikle produktet og selskapet, som var motivasjonen bak påmeldingen. Det å ha handlerom er viktig som gründer, og dette kan Nordea tilby oss dersom vi vinner Gründerjakten.

Det er også interessant og spennende å møte de andre finalistene. Selv om vi har forskjellige idéer og utgangspunkt, så møter vi på mange av de samme utfordringene. Vi setter pris på muligheten til å høre de andre sine gründerhistorier, og ikke minst,  lære av hverandre under en slik prosess. De små bedriftene kan benytte seg av de store bedrifters ressurser, og de store bedriftene kan lære noe av de små raske bedriftene.

Skape engasjement

Ett av kriteriene for å kåre en vinner er evnen til å skape engasjement. Vi har vært gjennom en avstemming der man skulle stemme på sin favoritt. Vi må bare takke for all mobilisering, stemmegiving, og heiarop underveis. Om ikke annet, så vet vi at vi har den beste heiagjengen. Nordlendingene er de aller beste til å mobilisere i avstemminger, så vi har i alle fall fått den aller beste starten på konkurranseuka.

Flere barn kan få hjelp

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra både lærere, foreldre og barn. Vi har blitt veldig glad i Oliver på 8 år som er blitt en superbruker for Dragon Minders, og som ønsker seg en ny verden ute i havet. Men det aller beste med å bli Nordeagründer vil være at flere barn vil få tilgang til et verktøy som sikrer en god start på læringen, uansett hvor mye man kan fra før. Hjem fra Solicon Valley tok vi med oss noen virkelig spennende ideer som vi lover å iverksette dersom vi blir Nordeagründer. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Nå kan du bidra til Olivers verden

Oliver er 8 år og bor i Alta. Han har spilt det pedagogiske spillet Dragon Minders en tid, men skulle ønske det var en verden i havet. Derfor har vi nå opprettet en folkefinansiering hvor du kan være med å bidra til at Olivers verden blir en realitet.

Oliver sendte en melding til oss som har laget Dragon Minders. Han liker spillet godt, men han skulle ønske det skjedde noe i havet. Dragon Minders er et spill som er utviklet i samråd med foreldre, barn, lærere og eksperter innen feltet pedagogikk og psykiatri. Det er et pedagogisk spill som både trener evnen til å lære samtidig med bokstavlæring i høy hastighet. Innholdet er basert på læreplanen fra første trinn og er rettet mot barn i alderen 5-8 år. Spillet brukes i skolen i Alta, Vardø, Tromsø og Modum kommune. Men det er primært laget for å være et supplement til skolen, i leksesituasjonen hjemme.

Sjarmert i senk

-Det som er kjernen her for meg, sier Mia Finnestrand, en ildsjel og en av idémakerne, er at Oliver har blitt vår superbruker og vår kilde til inspirasjon når vi ønsker å utvikle spillet. Vi ble så sjarmert av brevet og bildet fra Oliver, hvor han uttrykker at han liker spillet så godt, men ønsker seg en verden i havet. Dette vil vi gjøre noe med og starter nå crowdfunding for Olivers verden. Målet er å samle inn 100.000 kr før 25. januar, og vi trenger all hjelp vi kan få. Både med økonomisk bidrag, deling og heiarop! Men for et lite beløp kan du nå få være med på et gründereventyr, og vi lover å holde deg oppdatert hele veien.

Crowdfunding

Som et ledd i Nordea Gründerjakten, ønsker vi å vise at vi kan skape engasjement utover bare “likes”. Det gjør vi med en folkefinansieringskampanje (type crowdfunding) som går frem til finalen 25. januar. Denne kampanjen har fått navnet Olivers verden.

Gjennom Startskudd (DNB), kan enkeltpersoner bidra med valgfritt beløp over 50 kr. Å finansiere utvikling med folkefinansiering er et relativt nytt verktøy, og bedriften er veldig spent på hvordan mottakelsen blir. I tilfelle det blir en suksess har vi allerede lagt mange planer for hvordan spillet kan videreutvikles.

Her er link til kampanjen Olivers verden.

Nordea Gründerjakten

Dragon Minders er en av ti finalister i Nordea Gründerjakten. Vinneren kåres 25. januar. Finalistene vurderes bl. a. ut fra engasjementet de skaper i sosiale medier. Derfor ønsker vi å vise at Dragon Minders ikke bare skaper engasjement i sosiale medier, men faktisk også klarer å skape et så stort engasjement at dere er villig til å satse på den videre utviklingen i spillet. 

 

Klikk her for å gi et bidrag til Olivers verden

Her kan du stemme på Mia og Dragon Minders i Nordea Gründerjakten 

Vi har tidligere skrevet om brevet fra Oliver

Dragon Minders er tilgjengelig både for iOS i AppStore, og for Android i GooglePlay.

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

Dragon Minders - nå også på Android!

Det er med stor glede dele nyheten om at Dragon Minders endelig er tilgjengelig på Android! Det vil si at enda flere barn nå får muligheten til å gjøre læringen om til en lek. 

Siden lanseringen av Dragon Minders i august, har flere foreldre og skoler etterspurt en Android-utgave av spillet. Vi er derfor svært fornøyde når vi nå har fått dette på plass. Dermed kan flere barn nå få muligheten til å ta i bruk spillet, noe som fører oss nærmere målet vårt om at alle barn skal føle mestring på skolen.

Hva er Dragon Minders?

Dragon Minders er et pedagogisk spill som trener arbeidsminnet gjennom lek og læring. Arbeidsminnet er viktig for oss alle, og sier oss noe om evnen til å lære. For de som sliter med lesing og regning vil det derfor være spesielt viktig å trene opp arbeidsminnet.
Spillet som også brukes i enkelte norske barneskoler, kan derfor være et nyttig hjelpemiddel for at barnet skal bli motivert til å lære og samtidig lære bedre. Spillet er tilpasset barn mellom 5-8 år, og samsvarer med læringsplanen for første trinn i norsk og engelsk. 

Hva går spillet ut på?

Når spillet åpnes for første gang, velger barnet sitt eget drageegg. For at egget skal klekke og dragen vokse, må barnet mate og trene dragen ved å utføre ulike oppgaver i spillet. Gjennom oppgavene blir arbeidsminnet trent, samtidig som barnet får økt forståelse av bokstaver og ord. Størrelsen på dragen vil symbolisere barnets kunnskap.

Last ned her

Dersom du ikke allerede har gjort det, kan du benytte linken under for å laste ned Dragon Minders og la barnet ditt tre inn i en verden av lærdom med sin personlige drage!

Last ned Android-utgaven her
Last ned iOS – utgaven her

Ny skole tar i bruk Dragon Minders

Skjelnan skole har nå valgt å ta i bruk Dragon Minders i undervisningen. Det gjør at enda flere barn får muligheten til å trene arbeidsminnet sitt, samtidig som de driver bokstavlæring.

Lærerne ved Skjelnan skole har fått en innføring i hvordan Dragon Minders fungerer, og lot seg fascinere av kombinasjonen med drager, arbeidsminnetrening og bokstavlæring. Den største usikkerheten var likevel knyttet til hvordan appen skulle introduseres for elevene. Vår egen Carita er lærer selv, og hadde med mange gode tips og erfaringer fra samarbeidet vårt med andre barneskoler. Med det fikk lærerne på Skjelnan nok informasjon til at de følte seg klar til å bruke Dragon Minders i undervisning allerede dagen etter.

Et gunstig verktøy for både lærer og elev

Dragon Mindes skapte engasjement og det var stor interesse blant lærerne. Mange spørsmål ble stilt som: ”Hvor stor kan dragen bli?” og ”Hvordan skaffer jeg mat til dragen?”. Den store interessen viser at dette spillet kan være like morsomt for både lærer og elev. Det er likevel elevene som vil få mest nytte av spillet ved klare å knekke lesekoden raskere gjennom lystbetont bokstavlæring. I tillegg kommer arbeidsminnetrening som en bonus. Lærerne får et verktøy som kan gjøre undervisningen variert, lystbetont og individuelt tilpasset hver enkelt elev.

Et supplement i klasserommet

Etter en time med bruk av appen kom lærerne med gode tilbakemeldinger. Dragon Minders ble godt mottatt av lærerne, og flere kommenterte at dette blir et godt supplement i klasserommet. I tillegg kom det forslag til nye funksjoner i spillet. Dette er tilbakemeldinger vi setter stor pris på, og tar med oss i videre utvikling av Dragon Minders. 

Vi ønsker Skjelnan skole lykke til videre, og gleder oss til å høre tilbakemeldinger fra elevene!

Dersom din skole eller kommune kunne tenke seg å bruke Dragon Minders i undervisningen, kontakt oss gjerne.
 

Se så stor dragen min er

Dragon Minders kan bare bli bedre med tilbakemeldinger. Vi tar med alle tilbakemeldingene vi får inn i prosessen for videre utvikling.

Vi får ofte tilbakemeldinger fra de som har prøvd spillet. Det setter vi veldig stor pris på. Noen forteller sin historie med utfordringer både på skolen og i leksesituasjonen. Noen ønsker oss lykke til videre. Og mange gir oss konkrete tilbakemeldinger på forbedringer som kan gjøres i spillet. Vi tar til oss alle tilbakemeldinger, og lista over hva vi ønsker å gjøre videre er ganske lang. Men en av de aller beste tilbakemeldingene vi har fått, kommer fra Oliver.

Oliver går i tredje klasse i Alta. Han har brukt Dragon Minders både hjemme og på skolen, og er veldig stolt av hvor stor dragen hans har blitt. I tillegg sendte han oss konkrete tilbakemeldinger.

Hei.

Jeg heter Oliver. Er det mulig å komme seg til blekkspruten og dragen i havet? Jeg liker spillet veldig godt, men synes det er litt mye å lese. Jeg liker spillet selv om man ikke kan komme til blekkspruten og dragen.

Hilsen Oliver.

Oliver er blitt så god i Dragon Minders at han har vært inne flere klasser for å fortelle om spillet og hvordan det fungerer. 

Kjære Oliver, vi skjønner du er stolt over at dragen din er blitt kjempestor! Vi syns også det er en god idé å lage oppgaver med blekkspruten i havet. Det skal vi ta med oss i videre utvikling av spillet. Tusen takk for tilbakemeldingen! 

Dragon Minders i skolen

Dragon Minders benyttes i dag i flere skoler. Skoler i Tromsø og Vardø var med å teste spillet i vår, og nå er det kjøpt inn til bruk på skolene. Vi har vært i Vardø og lyttet til erfaringene som er gjort så langt.

Bokstavopplæring

Elevene ved Vardø skole er i full gang med å øve på bokstavlyder, og da brukes Dragon Minders daglig. Lærerne har valgt å kjøpe inn spillet etter å ha testet det ut i forrige skoleår. Det er primært brukt på 1. og 2. trinn, men også elever med behov for ekstra tiltak i høyere trinn har brukt Dragon Minders daglig i en periode.

Denne praksisen har de altså nå videreført til inneværende skoleår. Lærerne forteller at de synes dette er et flott verktøy til bruk i bokstavopplæringen. Elevene er motivert, og de er tydelig stolt over dragen sin. «Æ har større drage enn dæ» høres ofte på skolen for tiden.

«Elevene stortrives med å få spille. Jeg bruker Dragon Minders daglig til elevene mine. Spillet fungerer også som en motivasjonsfaktor, spesielt for de elevene som sliter med motivasjonen.»               1. trinnslærer

Gode tilbakemeldinger er en bekreftelse og solid motivasjonsfaktor for oss som utvikler appen. Dette er innspill som vi tar med i den videre utviklingen.

Arbeidsminne og konsentrasjonsevne

Men hvordan er det med arbeidsminnetreningen, kan man se noen effekt på det? Arbeidsminnet er vanskelig å måle uten omfattende tester, men tilbakemeldinger fra spesialpedagoger forteller at elever som har brukt spillet viser bedring i konsentrasjon og gjennomføring av faglige aktiviteter som matte og norsk! Her er noen eksempler på tilbakemeldinger:

  • «Før klarte ikke eleven å skrive mange ord etter diktat, men etter å ha brukt spillet en periode klarer eleven å skrive lengre setninger»
  • «Eleven viser en fin utvikling og bedring i å følge med og utføre oppgaver som var vanskelig før vi begynte med spillet. Dette har også ført til at eleven er mer motivert for skolearbeid.»

Dragon Minders i barnehagen

Når vi besøker Vardø barnehage, viser det seg at ryktet går foran oss og de vil begynne å bruke spillet også der med tanke på førskolebarna. Den nye rammeplanen for barnehager legger føringer for mer bruk av IKT og fokus på bokstavinnlæring gjennom lekpregede aktiviteter. I Vardø barnehage kommer de til å ta i bruk Dragon Minders for de eldste barna for å øve på bokstaver.

Dragon Minders er tilgjengelig nå

Ved siste besøksdag i skolen for denne gang slår jeg av en prat med en av de andre ansatte. Når jeg forklarer henne spillets oppbygging og målsetting, sier hun: «Hvor var dere for noen år siden! Barnet mitt trengte akkurat dette da, men det fantes ingen slike verktøy før».

Nei dessverre, men nå er vi her! Vi gleder oss til å følge barnehager og skoler framover, og vi vil oppdatere dere på tilbakemeldinger og erfaringer som gjøres!

Nord-Norges beste gründeridé

Dragon Minders var invitert til Agenda Nord-Norge 2017 sammen med fire andre oppstartselskaper. Hver gründer fikk 3 minutter til å fortelle om sin idé.

3 minutter i rampelyset

3 minutter. 180 sekunder. Klokke som tikker. Fullt fokus. Aner du hvor fort 180 sekunder går? Aner du hvor sakte 180 sekunder går? Alt skal være timet og tilrettelagt. Dette er første gang vi har pitchet forretningsidéen foran publikum i konkurranse med andre. Det var nervepirrende, men gir erfaring. Vi vet at dette må vi gjøre igjen, så det er bare å suge til seg de erfaringene vi får underveis.

Dragon Minders er et pedagogisk spill som akselererer læring gjennom å trene arbeidsminnet, bokstavlæring samtidig som barn finner det underholdende. Dette kan hjelpe barn å knekke lesekoden. Spillet er rettet mot barn i alderen 5-10 år, og spillet er utviklet i samarbeid med barn, foreldre og ekspertise innen pedagogikk og psykologi. Det er foreldrene som er vår viktigste kundegruppe, og spillet er ment som et supplement til skolen. Dragon Minders brukes også i skolen og er basert på læringsplanen i norsk for 1. trinn.

Jakten på investorer

Det er nå eventyret med Dragon Minders begynner på ordentlig. Så langt har vi brukt tre år på å utvikle spillet og selskapet på dugnad. Vi har brukt minimalt med penger, men for å komme videre er selskapet nå avhengig av investorer. Vi har mange tanker om videre utvikling og nye anvendelsesområder. Og vi ønsker å erobre verden!

Heder og ære

Premien i konkurransen er deltakelse på Innovasjon Norges globale entreprenørskapsprogram og heder og ære. Vi takker Mo Industripark for prispenger på 25.000 kr. Det kommer godt med i den fasen vi er i nå, og vi lover at vi skal bruke de godt. Neste mulighet for å vise oss frem for investorer blir i Silicon Valley i begynnelsen av desember. Vi setter stor pris på at Agenda Nord-Norge lot oss få vise oss frem, og vi takker for tilbakemeldingen om at det er flere som tror på idéen. Dette er en anerkjennelse om at vi er på riktig veg fremover, så følg med. Det er nå det starter på ordentlig.

Appen Dragon Minders kan lastes ned fra App Store, og snart kommer den i en Android-versjon også. Spillet koster 44 kr.

Nye kunder verves. En av gangen. Her er det Hans Kristian Amundsen, Arbeiderpartiet og Bjørn Amundsen, Telenor som får hjelp av Mia til å komme i gang. 

Nye kunder verves. En av gangen. Her er det Hans Kristian Amundsen, Arbeiderpartiet og Bjørn Amundsen, Telenor som får hjelp av Mia til å komme i gang. 

Hjelp til leseglede

Gleden av å lese. Gleden av å bla i en bok, lære å lese, og bli oppslukt av en god historie. Gleden av å lese kommer også godt med når barna skal i gang med mange års skolegang. Men noen barn trenger litt hjelp før de knekker lesekoden.

For å ha leseglede må man både forstå og huske hva man leser, og da er det flere steg barna må gjennom. Strever man med å lese, unngår man situasjonen og man får ikke den nødvendige mengdetreningen på lesing. Dette blir en lei spiral å komme ut av og det er ikke alltid så lett som voksenperson å vite hvordan man skal hjelpe til. Dette kjenner jeg til som forelder til to gutter, og dette har jeg gjort noe med. Dragon Minders er et verktøy for å bli kjent med bokstavlydene, kamuflert i et spill. I spillet kan barna repetere bokstavlyder på en morsom og gøy måte. Sammen med barnet ditt kan dere øve på bokstavlyder og ikke minst trene evnen til å lære.

Kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir å lese

Ny forskning viser at kunnskap om bokstavlyder avgjør hvor god du blir til å lese. Dette uttaler Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han tar utgangspunkt i større empiriske studier og teori.

«Små barn som er gode til å gjenkjenne bokstaver og lydene deres tidlig, blir nemlig oftest de beste til å lese senere også.»

Repetisjon og overlæring

Å forstå bokstavlyd kommer ikke av seg selv. Både erfaring og stimuli må til, gjerne med en god dose repetisjon. Hvis repetisjonen oppfattes som lystbetont og gøy, øker både motivasjonen og effekten av læringen. Denne viktige innsatsen vi som foreldre eller barnehage kan gjøre, er avgjørende for lesegleden og opplevelsen rundt skolestart. Pisa testen viser at 21 prosent av 15-årige gutter i Norge har problemer med å forstå en tekst som blir gitt dem, og undersøkelsen viser at de sakket tidlig etter.

Tidligere forskning viser at vi blir gode på det vi øver på. Vi må utvikle nervekoblinger i hjernen gjennom å utføre handlinger. Det vil si at vi må trene, trene og trene litt til. Og det helst før man begynner på skolen. Bli med oss og tren din egen drage i Dragon Minders.

Menneskene bak Dragon Minders

Dragon Minders er utviklet av tre Tromsø-damer. NRK har laget en sak om historien bak, der skolen ikke klarte å håndtere et barns utfordringer. Teamet bak Dragon Minders består også av en pedagog som har erfaring som lærer fra grunnskolen. 

 

 

Vi er alle forskjellige individer

Allerede i første møte med rektor på vår nye skole i Helsinki informerte jeg om at min sønn har en diagnose, ADHD. Ganske kjapt og overraskende ble jeg parert med at «her er vi alle forskjellige individer».

Med erfaring både fra grunnskole i Norge og Finland, vil deler Mia Finnestrand noen av sine erfaringer. -Jeg er nysgjerrig på hvordan Finland konsekvent troner på toppen av PISA-målinger, mens Norge ligger et godt stykke bak.

ADHD sier ingenting om læringsevne

Etter den innledende samtalen med rektor ble det ikke mer snakk om ADHD. Derimot ble det mye snakk om læringsstil, læringsevne, karaktertrekk, motivasjon og læringsmiljø.

Jeg ble så nysgjerrig på denne tilnærmingen at jeg tok det opp under mitt møte med Pirjo Koivula i Utbildningsstyrelsen i Helsinki. Hvorfor er ikke diagnoser som for eksempel ADHD diagnose viktig i finsk skole? -Fordi en ADHD diagnose sier ingenting om læringsevnen, og kan bidra til stigmatisering av barnet. En ADHD diagnose sier ingenting om læringsevnen. Ved mer alvorlige diagnoser som faktisk betyr noe for læringsevnen, er det viktig å vite. Utover det er barnets rettighet til individuelt tilpasset opplæring en så sterk rettighet i finsk skole at den er uavhengig av diagnose eller ikke.

Trenger du ekstra støtte, får du det, så tidlig som mulig. Det er økonomisk smart av skoler å gi hjelpen så tidlig som mulig før det utvikles til mer spesifikke fagvansker. Tidlig innsats for hvert enkelt barn utøves i praksis. Finansieringen er ikke knyttet til diagnose, men ligger i grunnfinansieringen til skolen. Det behøves ikke en lang utredning før du får individuelt tilpasset opplæring.

I Norge skal finansiering av ekstra undervisning heller ikke være knyttet til diagnose, men min erfaring fra praksis sier noe annet. Dermed blir skolene mer opptatt av å få merkelapper på barna for å sikre finansiering av ekstra undervisning, enn å tilpasse opplæringen individuelt.

Individuelt tilpasset opplæring

Med den inngangen er det nærliggende å si at i Finland får alle barn individuelt tilpasset opplæring. Fokus er at hvert enkelt barn skal lære ut fra egne styrker, karaktertrekk og læringsstil.

På tur fra skolen spør jeg min sønn om hva han opplever som hovedforskjellen i sin skolehverdag i Norge og Finland: -Her i Finland får alle individuelt tilpasset opplæring, jeg liker det bedre. Når jeg fikk spesialundervisning i Norge, var jeg spesiell, og annerledes. Her er jeg bare en av de andre.

Svaret fikk meg til å tenke på hvor annerledes det kan gjøres dersom man endrer fokus og målsetting.

PISA-sjokket

Norge fikk PISA-sjokket i 2001 etter at vi scoret middels på 15-åringenes kompetansenivå i lesing, naturfag og matematikk. I verdens rikeste land! Norge har som mål å ha det beste skolesystemet i verden, og da er det ikke godt nok å være middels. Den rådende holdningen er at dette vil ta tid.

Men har vi råd til å bruke så mye tid? Hva med alle de barna som trenger tiltak og bedre individuell tilpasning i dag? Min erfaring tilsier at det trenger ikke ta så mye tid. Noen tiltak kan iverksettes straks. Vi er alle forskjellige individer og bør ha rett til optimale læringsforhold ut fra våre ulike nivå.

Dette er en bloggserie med noen av erfaringene vi har med oss fra det finske paradokset. Andre innlegg finner du her:

Norsk skolesystem sett fra Finland

Norsk skolesystem sett fra Finland

Norge har som mål å ha det beste skolesystemet i verden. Hva kan vi lære av vårt naboland Finland, som konsekvent topper PISA-undersøkelsene? Mia Finnestrand utfordet Pirjo Koivolehto ved Utbildingsstyrelsen i Helsinki på flere punkter hvor Norge og Finland velger forskjellig strategi. 

Konkurranse eller samarbeid mellom skolene?

Selv om Finland er på topp i alle PISA-målingene gjennom mer enn ett tiår, holder de god avstand til OECDs reformforslag om blant annet å dele resultater fra PISA-testene. Dette gjør det for å fremme samarbeid og delingskultur som kommer elevene til gode.

Samarbeid og delingskultur

Mens de andre nordiske landene raskt innførte nasjonale prøver etter modell av PISA-testene med resultater som deles offentlig slik at alle kan se hvordan de enkelte skoler scorer. Finland har valgt å gjøre det på en annen måte. De har få nasjonale prøver og resultatene deles ikke offentlig. Jeg utfordret Pirjo Koivolehto  ved Utbildingsstyrelsen, Finish national board of education, i Helsinki på dette. Hvorfor deles ikke resultatene offentlig i Finland? Jeg får raskt spørsmål tilbake med hva som er hensikten med å se om naboskolen er på 100. eller 3. plass? Jeg svarer at da kan man se hvem som gjør det bra og lære av de? Man må jo vite hvem som gjør det bra om man skal konkurrere med noen, tenker jeg i mitt norske sinn.  

Slik tenker de ikke i Finland, i alle fall ikke i Utbildingsstyrelsen. Man kan lære noe av alle skoler, mener Pirjo. Å skape et konkurransepreget klima mellom skolene er ikke noe man ønsker i Finland. For å oppnå et best mulig og samlet resultat for alle skolene ønsker de samarbeid, ikke konkurranse. Da gir det ikke mening å dele resultater offentlig. Hver enkelt skole vet nøyaktig hvordan de gjør det, men det er ikke offentlig informasjon. Slik deling av resultater gir mening i en konkurranse, men siden de ikke anser utdanning for et konkurranseløp med vinnere og tapere, deles det ikke. De etterstreber deling av ideer, nettverking, og økt verdi for alle som går på skolen. Dette minner mye om kontinuerlig innovasjon og forbedring. Og det er elevene som er viktigst.

Samarbeid på alle nivå for økt læring

Samarbeidsklima etableres mellom skoler og lærere og forplanter seg videre i klasserommet til det beste for hver enkelt elev, uten fokus på vinnere og tapere. Dette opplevde mitt barn i Finland. Samarbeid og deling slik at alle individer kan oppnå læring. Tar vi den tankerekken videre, hva skjer om vi bytter ut ordet samarbeid med konkurranse? Det er vanskelig å se at det er til det beste for alle elevene. Det gagner ikke individet, som må være målet med hele utdanningssystemet vårt. Jeg ønsker meg ikke konkurranse, men deling av informasjon om samarbeid. For det viser seg at ved å fokusere på mest mulig samlet resultat og samarbeid, får de også best mulig resultat. For skolene, for lærerne og for barnet. Mitt barn.

Dette er en bloggserie med noen av erfaringene vi har med oss fra det finske paradokset. Andre innlegg finner du her:

Vi er alle forskjellige individer